Life member list

S.NO. MEMBERSHIP NO. NAME
1
AIKS-02/LM
A N SHANGLOO
2
AIKS-04/LM
RATNI RAINA
3
AIKS-07/LM
B N K BAMAZAI
4
AIKS-08/LM
SOHAN OGRA
5
AIKS-11/LM
K K MAM
6
AIKS-14/LM/393
AJAY KUMAR WALI
7
AIKS-15/LM
SHAMMI MOZA
8
AIKS-17/LM/512
H K KAUL
9
AIKS-18/LM/515
P N RAZDAN
10
AIKS-19/LM/517
M. M. GANJOO
11
AIKS-20/LM/525
RAJ NATH BHAT
12
AIKS-21/LM/526
SHRUTI PADDAR
13
AIKS-22/LM
M N KAUL
14
AIKS-23/LM/532
P. L. DHAR
15
AIKS-26/LM/539
M. K. KHASHU
16
AIKS-27/LM/541
O N DHAR
17
AIKS-28/LM/546
B B DHAR
18
AIKS-29/LM/812
ASHOK SOPORY
19
AIKS-30/LM/227
A K SAPRU
20
AIKS-32/LM/279
A K DEWANI
21
AIKS-33/LM
ANITA DUDHA
22
AIKS-38/LM/897
M L HASHIA
23
AIKS-44/LM/007
NEETA WALI
24
AIKS-48/LM/685
RAKESH BHATT
25
AIKS-46/LM/1595
ASHOK MATTOO
26
AIKS-47/LM/683
NANCY GANJU
27
AIKS-49/LM/1509
SUNITA DHAR
28
AIKS-50/LM/1474
VIJAY PANDITA
29
AIKS-51/LM
RAKESH PANDITA
30
AIKS-52/LM
VINOD PANDITA
31
AIKS-58/LM
JAGAN NATH GANJOO
32
AIKS-60/LM
B K KAUL
33
AIKS-63/LM
P K KAUL
34
AIKS-64/LM
H N MANTOO
35
AIKS-66/LM
VIJAY KUAMR MUSHRAN
36
AIKS-67/LM
M L NADIR
37
AIKS-69/LM
GIRIDHARI LAL SHAKDHER
38
AIKS-70/LM
P N SHAKDHER
39
AIKS-71/LM
I B WALI
40
AIKS-72/LM/2194
ROMESH RAINA
41
AIKS-73/LM/2707
M K RAINA
42
AIKS-74/LM/2198
C L SAPRU
43
AIKS-75/LM/833
RAJEN KAUL
44
AIKS-76/LM/927
SANJAY MAGAZINE
45
AIKS-77/LM/2507
DR. PITY KAUL
46
AIKS-78/LM/2644
USHA RAINA
47
AIKS-79/LM/2604
ASHISH ZUTSHI
48
AIKS-80/LM/2125
RAVINDER BADAM
49
AIKS-81/LM/2505
RANJAN KALLA
50
AIKS-82/LM/2511
NANJEE RAINA
51
AIKS-83/LM/2512
MAHARAJ KRISHAN KAUL
52
AIKS-84/LM/2803
ARUN SHALIA
53
AIKS-85/LM/3003
M L MALLA
54
AIKS-86/LM/3051
RAHUL MAHANOORI
55
AIKS-87/LM/3049
SANJAY KAUL
56
AIKS-88/LM/3440
ROMESH KAUL
57
AIKS-89/LM/3501
VIR JI SARAF
58
AIKS-90/LM/3659
PANKAJ BHAN
59
AIKS-91/LM/2804
RAMESH KITCHLOO
60
AIKS/93/LM/533
M. K. WALI
61
AIKS/94/LM/187
DIWAKER MUTTOO
62
AIKS-95/LM-242 dt 30.07.2008
Sh I K Kilam
63
AIKS/95/LM/2818
AJAY KUMAR KAK
64
AIKS 96/LM-351 dt 15.11.2008
Sh R N Raina
65
AIKS-96/2819
NAMITA KAK
66
AIKS-97/LM-145/dt 25.05.2008
Sh Raj Kumar Wali
67
AIKS/97/LM/2820
RAVINDER KUMAR BHAN
68
AIKS/98/LM/2821
KULBHUSHAN RAINA
69
AIKS/99/LM/4445
ANUJ KAUL
70
AIKS/100/LM/4468
VINOD FOTEDAR
71
AIKS/101/LM/4684
KIRAN KALLA
72
AIKS-102/LM/4963
HIRA LAL KHER
73
AIKS-105/LM/5025
NARINDER MOHAN TIKKO
74
AIKS-106/LM/5124
ROOP KRISHAN RAINA
75
AIKS- 107/LM/5322
VIRENDER DHAR
76
AIKS-108/LM-5521 dt 27 Mar 2018
Rattan Kumar Kaul
77
AIKS-109/LM/5552
NEELMANI MALLA
78
AIKS-110/LM/5553
PRADEEP PESHIN
79
AIKS-111/LM/5557
UTPAL KAUL
80
AIKS-112/LM/5577
SUMIT SAPRU
81
AIKS/113/LM/5580
S K HANDOO
82
AIKS-114/LM/5583
SHIBEN KRISHEN KHAZANCHI
83
AIKS-115/LM/5585
KAPIL BHAT
84
AIKS-116/LM/5586
PROF P N KAUL
85
AIKS-117/LM/5587
COL RAJ KUMAR MIRAKHUR
86
AIKS-118/LM/5592
SUNIL KAUL
87
AIKS-119/LM/5593
MEENAKSHI KAUL
88
AIKS-120/LM/5594
SIDDHARTH GANJOO
89
AIKS-121/LM/5595
ANIL TIKOO
90
AIKS-122/LM/5598
SINEAD KACHROO
91
AIKS-123/LM/5598
RAJINDER KACHROO
92
AIKS-124/LM/5595
TUSHIMA TIKOO
93
AIKS-125/LM/5613
RAJEEV RAINA
94
ANIL KAW
AIKS-126/LM/5616
95
AIKS-127/LM/5618
VIMAL KAUL
96
AIKS-128/LM/5619
SURINDER SADHU
97
AIKS-129/LM/5620
JATINDER KOUL
98
AIKS-130/LM/5626
VIKRAM KAUL
99
AIKS-131/LM/5657
ANIL KAUL
100
AIKS-132/LM/5667
RAJINDER RAINA
101
AIKS-133/LM/5687
KULDEEP DRABU
102
AIKS-134/LM/5702
RAJENDER TICKOO
103
AIKS-135/LM/5718
SANJAY DHAR
104
AIKS-LM- 136 /5733/dt 02 Feb 2019
Sh Sameer Bhat
105
AIKS-LM- 137 /5750/dt 11 Feb 2019
O N Kaul
106
AIKS-LM-138/ 5802 dt 21 Feb 19
Sh Sudhir Shah
107
AIKS-139/LM/5718
Sh Vir Jee Dullu
108
AIKS-140/LM/5803 dt 10 Mar 19
Kumar M Tikoo
109
AIKS 141/ LM /5804 dt 18 Apr 19
Mrs Gurpreet Sapru
110
AIKS 142/LM /5805 dt 16 May 19
Neelu Dhar
111
AIKS 143/LM /5806 dt 29 May 2019
Brig M K Ganju
112
AIKS 144/LM /5807 dt 29 May 19
Sh Sanjay Kaul
113
AIKS 145/LM/ 051/2019-2020 dt 18 May 19
Dr Anoop Bangroo
114
AIKS 146/LM/ 052/2019-2020 dt 18 May 19
Dr Vibha Zarabi
115
AIKS 150/LM/ 5808 dt 03 Jun 19
Sh Opinder Kumar Saproo
116
AIKS 151/LM /5809 dt 12 Jun 19
Surendra Munshi
117
AIKS 152/ LM/ 5810 dt 01 Jul 2019
Sh Shaan Sapru
118
AIKS 153/Receipt asked from Sh Sudhir Shah
Sh Susheel Raina
119
AIKS 154/LM /5811 dt 02 Jul 19
Sh R L Shant
120
AIKS 155/LM /5812 dt 03 Jul 19
Dr K L Chowdhury
121
AIKS-156/LM
Dr Brij K Moza
122
AIKS 157/LM /5813 dt 19 Jul 2019
Sh B L Kaul "Deep"
123
AIKS 158/LM/ 5814 dt 13 Aug 2019
Sh Puneet Dhar
124
AIKS 159/LM/ 5815 dt 09 Sep 2019
Sh Rajesh Raina
125
AIKS 160/LM/ 5816 dt 11 Sep 2019
Sh Ashok Kumar Kaul
126
AIKS 161/LM/ 5817 dt 14 Sep 2019
Smt Vandana Ganjoo
127
AIKS - 162/LM 5818 dt 14 Sep 2019
Sh Vijay Kumar Ganjoo
128
AIKS 163/LM/ 5819 dt 19 Sep 2019
Sh Narinder Kumar Safaya
129
AIKS 164/LM/ 5820 dt 26 Sep 2019
Sh Ashok Dudha
130
AIKS 165/LM/ 5821 dt 26 Sep 2019
Sh Shiban Khaibri
131
AIKS 166/LM/ 5822 dt 11 Oct 2019
Smt Lakshmi Kaul
132
AIKS 167/LM/ 5823 dt 19 Oct 2019
Virender Kumar Bhat
133
AIKS 168/LM/5824 dt 07 Dec 2019
Sunil Raina Rajanaka
134
AIKS 169/LM/ 5825 dt 17 Dec 2019
Brig P Bali
135
AIKS-170/LM/5828 dt 17 Dec 2019
DEEPAK MIRZA
136
AIKS-171/LM/ 5829 dt 21 Jan 2020
Dr Etee Bahadur
137
AIKS-172/LM/ 5830 dt 04 Feb 2020
Sh Kuldip Kumar Peshin
138
AIKS-173/LM/ 5831 dt 12 Feb 2020
Dr. ROOP KRISHEN BHAT Ph.D
139
AIKS-174/LM/ 5832 dt 19 Feb 2020
Sh Hirday Nath Fotedar